ระวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง     


           
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐาน  การกีฬาให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ตามประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางจัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 ของโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 11 โรงเรียน

 

เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2543 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ใน 5 ชนิดกีฬาคือกรีฑาเซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู และว่ายน้ำ โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) .. 2545
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ
.. 2534 กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นในหมวด มาตรา 14 โดยกำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาด้านกีฬานันทนาการ  และราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรา 5
ให้มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการโดยโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ

กรมพลศึกษาเดิมมาจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและกำหนดให้มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชน ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจากเดิมสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการเปลี่ยนสังกัดเป็นสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกร

ปี พ.. 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.. 2548 

ปี พ.ศ. 2552 ตามคำสั่งสภาสถาบันการพลศึกษาที่ 22/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552   ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)

ปี พ.ศ. 2558 สถาบันการพลศึกษา มีคำสั่งที่ 649/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 แต่งตั้งให้  นายทรงเดช ยะจินะวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 31 มกราคม 2559

ปี 2559 สถาบันการพลศึกษา มีคำสั่งที่ 1014/2558 แต่งตั้ง นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2561 (เกษียณอายุราชการ)

ปี 2561 สถาบันการพลศึกษา มีคำสั่งที่ 1344/2561 แต่งตั้ง พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มาถึงปัจจุบัน

ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬา ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางเป็นส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ตามมาตรา
10 ของพระราชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.. 2562 

ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 315 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬากรีฑา กีฬาจักรยาน กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาฟุตบอล กีฬายิงธนู และกีฬามวยไทย 


ปฎิทินกิจกรรม

กันยายน 2565
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

นายสัมพันธ์ พิริยธำรงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com