โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ตามประกาศจัดตั้ง โรงเรียนกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 ของโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 11 โรงเรียนในปัจจุบัน เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2543 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ใน 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู และว่ายน้ำ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นในหมวด 5 มาตรา 14 โดยกำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรา 5 ให้มีการจัดตั้ง สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ กรมพลศึกษาเดิม มาจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและกำหนดให้มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชน ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจากเดิมสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ เปลี่ยนสังกัดเป็น สังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

ในปีพ.ศ. 2548  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสถาบันการพลศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2548   ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2548 ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถาบัน การพลศึกษา พ.ศ. 2548  

ปี พ.ศ. 2552 ตามคำสั่งสภาสถาบันการพลศึกษาที่ 22/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552   ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)

ปี พ.ศ. 2558 สถาบันการพลศึกษา มีคำสั่งที่ 649/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 แต่งตั้งให้  นายทรงเดช ยะจินะวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 17 มกราคม 2559

ปี 2559 สถาบันการพลศึกษา มีคำสั่งที่ 1014/2558 แต่งตั้ง นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2561 (เกษียณอายุราชการ)

หลังจากนั้น สถาบันการพลศึกษา จึงได้มีคำสั่งที่ 1344/2561 แต่งตั้ง พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มาถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 318 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา จักรยาน เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ยิงธนูและมวยไทย

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com