งานสารบรรณ

(1) นางณัฐิรา              พิจอมบุตร       หัวหน้างาน

 

 

 

 

(2)  นางสาวพรสวรรค์     คันใจ             กรรมการ (สารบรรณฝ่ายบริหาร)

(3) นางสาววารุณี         โพธิ์คำปา       กรรมการ (สารบรรณหน้าห้องผู้อำนวยการ)

(4) นางสาวศศิประภา     จิลิน             กรรมการ (สารบรรณฝ่ายวิชาการ)

(5) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ       กรรมการ (สารบรรณฝ่ายวิชาการ)

(6) นางอริสา              มุทาลัย            กรรมการ (สารบรรณฝ่ายพัฒนาการกีฬา)

(7) นางสาวอาทิตยา      มีหมัน           กรรมการ (สารบรรณฝ่ายพัฒนาการกีฬา)

(8) นางสาวปณิดา         พลา              กรรมการ (สารบรรณฝ่ายพัฒนาการกีฬา)

(9) นางสาวกัญญาภัค     มาละเงิน      กรกมการ (สารบรรณฝ่ายกิจการนักเรียน)

 

มีหน้าที่
1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานสารบรรณ
2 จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำเอกสารการประชุม
3 ลงทะเบียนรับ-ส่ง ร่าง โต้ตอบ เสนอหนังสือ และเวียนหนังสือแจ้งบุคลากร
4 เก็บรักษาเอกสาร จัดระบบ และทำลายเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
5 บริการจัดพิมพ์เอกสาร และบริการถ่ายเอกสาร
6 ตรวจสอบ ติดตาม ชี้แจงปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสารบรรณ
7 ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
8 คัดเลือกจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ และควบคุมการเบิก-จ่าย
9 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com