งานการเงินและบัญชี

 (1) นางวาสนา  ประคองพันธ์                          หัวหน้างาน

 (2) นางสาวภัทร์ชริญา  จันทริยาภรณ์               กรรมการ

 (3) นางพิมลวรรณ  เทศถนอม                         กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ 1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
               2 จัดทำทะเบียนและรายงานลูกหนี้เงินยืม
               3 จัดทำรายงานงบเดือน
               4 จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
               5 จัดทำหนังสือรับรองเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
               6 จัดเก็บและเบิกจ่ายการใช้เงินรายได้ตามระเบียบ
               7 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่ายตามระเบียบ
               8 เก็บรักษาเงินตามอำนาจของโรงเรียนกีฬา
               9 ให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย
              10 ลงบัญชีแยกประเภทตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
              11 ติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดรองจ่าย 
              12 ตรวจสอบสถานภาพการเงินของโรงเรียนกีฬาให้เป็นปัจจุบัน
              13 ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ
              14 ตรวจสอบหลักฐานค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร และสวัสดิการต่างๆ
              15 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ
              16 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
              17 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com