งานพัสดุ

(1) นายเมศธพร  เมฆผึ้ง                    หัวหน้างาน

(2) นางสาวภรณ์ชนก     ใจแก้ว                      กรรมการ

 

(3) นางนงค์รัตน์           อุไรสาย                     กรรมการและเลขานุการ


มีหน้าที่

1  จัดทำแผนงานโครงการ

2  จัดทำบันทึกเสนอเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ขายและผู้รับจ้าง

3  จัดทำบันทึกเพื่อการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายและผู้รับจ้าง

4  รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

5  จัดทำ และรวบรวมบัญชีต่างๆ ได้แก่ รวบรวมสถิติการซื้อ บัญชีรายชื่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบมาตรฐานครุภัณฑ์

6  ประสานงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

7  ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือ เอกสาร สัญญา ข้อผูกพันและอื่นๆ ของงานพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

8  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

9  ดำเนินการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำหมายเลขและเครื่องหมายครุภัณฑ์  

10 ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

11 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีและดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุ

12 ให้บริการยืมและติดตาม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ

13 ประสานจัดซ่อม บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์

14 รายงานผลและเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนา


 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดคลิก >>>>> http://www.lpss.ac.th/download/17FILE-1031-090944.pdf

ดูรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดคลิก >>>>> http://www.lpss.ac.th/download/17FILE-1031-114034.pdf

ดูรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดคลิก >>>>> http://www.lpss.ac.th/download/17FILE-1031-114247.pdf

ดูรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดคลิก >>>>> http://www.lpss.ac.th/download/17FILE-1031-114600.pdf

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com