งานอาคารสถานที่

(1) นายชัยสิทธิ์          ตั้งการ                    หัวหน้างาน

(2) นางพรรณี             ศรีวงศ์                     กรรมการ

(3) นายลำพอง            จีนเพชรพะเนา       กรรมการ

(4) นายสมรส             ชัยมงคล                  กรรมการ

(5) นายนิคม               ใจอิน                       กรรมการ

(6) นายวิษณุ              กระแสสินธุ์              กรรมการ

(7) นายประสิทธิ์          คำกุณะ                   กรรมการ

(8) นางสาวรัตนกาญจน์  ธรรมาสิริพรชัย    กรรมการ

(9) นางสาวไพรินทร์      หน่ออวย               กรรมการ

 

(10) นายสนั่น             ศรีวงค์                      กรรมการและเลขานุการ


มีหน้าที่
     
1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานอาคารสถานที่
2 จัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาให้ถูกหลักสุขาภิบาล
3 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของโรงเรียนกีฬา
4 จัดบุคลากรกำกับ ดูแลรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรให้บริการการใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนกีฬา
5 ประสานการดำเนินงานแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
6 บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬาโรงพลศึกษา ห้องน้ำ ห้องสุขา ไฟฟ้า ถนน ประปา และโทรศัพท์
7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com