งานแผนและงบประมาณ

(1) นางสาววิภาวดี        ไทยใหม่                     หัวหน้างาน

 (2) นางณัฐิรา              พิจอมบุตร                  กรรมการ (ฝ่ายบริหาร)

 (3) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ                   กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)

 (4) นางอริสา              มุทาลัย                      กรรมการ (ฝ่ายพัฒนาการกีฬา)

 (5) นางสาวอาทิตยา      มีหมัน                       กรรมการ (ฝ่ายพัฒนาการกีฬา)

 (6) นางสาวปณิดา         พลา                        กรรมการ (ฝ่ายพัฒนาการกีฬา)

 

 (7) นางสาวทิศารัตน์      ผู้ประเสริฐผล               กรกมการ (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

 มีหน้าที่
1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ
2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานและโครงการในส่วนการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4 ประสานงานและจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณในปีถัดไป
5 ประสานการปฏิบัติงานตามโครงการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6 ประสานจัดทำแผนพัฒนางานทางด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร
7 ติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงาน และโครงการทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้
8 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
9 วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปแผนและผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา
10 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com