งานยานพาหนะ

(1) นายราชินทร์          เผ่าอ้าย                     หัวหน้างาน

(2) นายเอกกมล           วิเศษ                       กรรมการ

(3) นายพงษ์พัฒน์         ณ ลำปาง                กรรมการ

(4) นายสุนทร             ทองมาก                    กรรมการ

(5) นายปิยพันธ์           วุฒิ                           กรรมการ

(6) นางสาวภรณ์ชนก     ใจแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่

2.4.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานยานพาหนะ

2.4.2 บันทึกการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

2.4.3 บันทึกสถิติการซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนด

2.4.4 จัดบริการยานพาหนะให้แก่ข้าราชการและบุคลากร

2.4.5 เบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อทะเบียนรถยนต์ ประกันภัย ตลอดจนรวบรวมสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกเดือน

 

2.4.6 ดูแล ซ่อมแซม และตรวจสอบยานพาหนะให้ใช้งานได้เป็นปกติ

 

2.4.7 ประสานงานกับงานพัสดุในการเสนอซ่อมบำรุงยานพาหนะ

 

2.4.8 ประสานงานระหว่างพนักงานขับรถกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

2.4.9 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ

 

2.4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com