งานบุคคลและสวัสดิการ

(1) นางสุทิดา                  หมูคำ                      หัวหน้างาน 

(2) นางสาวไพรินทร์      ตาลสันต์                   กรรมการ

(3) นางณัฐิรา              พิจอมบุตร                 กรรมการ

(4) นางอริสา              มุทาลัย                     กรรมการ

(5) นางสาวกัญญาภัค     มาละเงิน                   กรรมการ

(6) นางสาววารุณี         โพธิ์คำปา                  กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ 1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานบุคคล
              2 จัดทำบันทึกและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากร
              3 จัดทำข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบตามกำหนด
              4 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
              5 ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
              6 ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อของข้าราชการ
              7 ควบคุม ดูแล การลา การขาดราชการ เก็บรวบรวมสถิติเวลาปฏิบัติราชการและใบลาประเภทต่างๆ
              8 รายงานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของข้าราชการ และบุคลากร
              9 ประสานดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
              10 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
              11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com