งานประชาสัมพันธ์

(1) นางชนิดา               มุฑฒิ                      หัวหน้างาน

(2) นางสาวจรัญญา       ปัญญา                   กรรมการ

(3) นางสาววิภาวดี        ไทยใหม่                 กรรมการ

(4) นางสาวบุญรักษ์       ทานันโต                กรรมการ

(5) นางสาวศศิประภา     จิลิน                       กรรมการ

(6) นางสาววารุณี         โพธิ์คำปา                 กรรมการ

(7) นายดอน               ปัญญาวัน                   กรรมการ

(8) นางอาริสา             มุทาลัย                      กรรมการ

 

(9) นายสุรสิทธิ์            ง้าวกาเขียว               กรรมการและเลขานุการ


มีหน้าที่
1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
2 ประสานขอรับข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ล่วงหน้า
3 ให้บริการและเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
4 บันทึกภาพกิจกรรม ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการเผยแพร่
5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6 ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
7 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
8 ประชาสัมพันธ์และบริการเสียงตามสายภายในโรงเรียนและชุมชน
9 รวบรวม สรุป และนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง
10 ประสานงานกับชุมชน หน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์
11 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com