งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(1) นายสุรสิทธิ์            ง้าวกาเขียว                หัวหน้างาน

(2) นายปรีชา             ยะจินะวงค์                 กรรมการ

(3) นายวิษณุ              กระแสสินธุ์                 กรรมการ

(4) นายศุภากร            อินต๊ะพันธ์                  กรรมการ

(5) นายยุทธนา                     ตันทา                      กรรมการ

(6) นายกฤษฏา           ธีระตระกูล                 กรรมการ

(7) นายอรุณ              สีเหลือง                    กรรมการ

 

(8) นางชนิดา              มุฑฒิ                       กรรมการและเลขานุการ


มีหน้าที่

1จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์และจัดทำฐานข้อมูลของโรงเรียน
3 จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
4 จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ
5 ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
7 ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ
9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ทดสอบหัวข้ิอประกาศ

ทดสอบการประกาศC:UsersLenovoDesktopIMG_0949

ดูรายละเอียด

ปฎิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2564
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com