พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

นายทรงเดช ยะจินะวงค์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา

นายอาคม ปันน้อย
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักเรียรน

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานทะเบียนและสถิติข้อมูลนักกีฬา

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์
ครู ค.ศ. 1 / หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย / หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้างานพัสดุ

นายธิปนที ออนศรี
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้างานจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์กีฬา

นางสุทิดา หมูคำ
ครู ค.ศ. 3 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ / หัวหน้างานบุคคล

นายเมศธพร เมฆผึ้ง
ครู ค.ศ. 1 / หัวหน้างานพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ /หัวหน้างานหอพัก

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย
ครู ค.ศ.1 / หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู / หัวหน้างานยานพาหนะ

นายโสวัตร กาวน

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง
ครูผู้ช่วย / อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
ครูผู้ช่วย / อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา ประคองพันธ์
พนักงานราชการ / หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางนงค์รัตน์ อุไรสาย
พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายปรีชา ยะจินะวงค์
คนงานอาคารสถานที่

นายพงษ์พัฒน์ ณ ลำปาง
พนักงานขับรถยนต์

นายชาญณรงค์ จอมวงค์
คนงานอาคารสถานที่

นางสาวภรณ์ชนก ใจเเก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางณัฐิรา พิจอมบุตร
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาววารุณี โพธิ์คำปา
เลขานุการห้องผู้อำนวยการ

นางชนิดา มุฑฒิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพิมลวรรณ เทศถนอม
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางชุติมา ทักษิณาพิมุข
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายเอกกมล วิเศษ
พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ บัวอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น ศรีวงค์
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายลำพอง จีนเพชรพะเนา
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายสมรส ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายนิคม ใจอิน
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายประสิทธิ์ คำกุณะ
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายวิษณุ กระแสสินธุ์
เจ้าหน้าที่คนงาน

นายผัด เรือนคำปา
เจ้าหน้าที่คนงาน

นางพรรณี ศรีวงค์
แม่บ้าน

นางศรีวรรณ วงค์ปัน
คนงานซักรีด

นางสายฝน สูตรเลข
คนงานซักรีด

นายไพรินทร์ หน่ออวย
แม่บ้าน

นายสุเมธ ศรุตาพงษ์ปกรณ์
คนงานอาคารสถานที่

Mr. Sergey Voynov
ผู้เชียวชาญกีฬาต่างประเทศ ชนิดกีฬากรีฑา

นางบังอร เมฆผึ้ง
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬากรีฑา / หัวหน้างานโภชนาการ

นายสมเกียรติ โนนิน
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานหอพักนักเรียน

นายสยาม บุญมาก
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศไทย ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ / หัวหน้างานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นายวิศรุตพันธุ์ เชิดชู
ผู้ฝึกสอนกีฬากีฬาเซปักตะกร้อ /งานนันทนาการกิจการพิเศษและบริการชุมชน

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล / หัวหน้างานชมรมศิษย์เก่า

นางสาวเจนจิรา ตาวงค์
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายอรุณ สีเหลือง
หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นายธราพงษ์ อินธิรักษ์
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย / หัวหน้างานสภานักเรียน

นายยุทธนา ตันทา
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

นางสาวอาทิตยา มีหมัน
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

นางสาวธารทิพย์ ฉิมพาลี
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นางสาวเยาวลักษณ์ ใจซื่อ
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายวีรชน ร่อนทอง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นางสาวธิดาวรรณ ดาวสกุล
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายพงษ์นเรศ ทองคำ
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

นางสาวสตรีรัตน์ รักขุมเเก้ว
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายกฤษฎา ธีระตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา

นายสุรสิทธิ์ ง้าวกาเขียว
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวศศิประภา จิลิน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐผล
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางจันทร์สุดา ตั้งการ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา / หัวหน้างานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

นางธนพร พิชยเจริญ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /หัวหน้างานแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอรทัย ณ ลำปาง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และและวัฒนธรรม

นางพัทราวดี มูลวงศ์เพ็ชร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ / หัวหน้างานผลิต เอกสารตำรา และวิจัย

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ / หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางสาวรจนา สาจวง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายฐัชภูมิ ขันอาษา
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ / หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวจรัญญา ปัญญา
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

นายดอน ปัญญาวัน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดสถาบันการพลศึกษา

เว็บลิงค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 | โทร: 054-231273-5 | อีเมล: lampangsportschool@gmail.com