• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

องค์กรคุณธรรม

รายงานประเมินองค์กรคุณธรรม  
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม  
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงานส่งเสริมคุณธรรม  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบ  
ประกาศเจตนารมย์ร่วมกับขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2567