• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

“พัฒนากีฬา พัฒนาคน เพื่อชุมชนและประเทศชาติ”