• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ครูผู้สอนสายวิชาการ

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสุทิดา หมูคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจรัญญา ปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรียาพร สละกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริภัสสร มูลวงค์เพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐฐิญา ชะนะดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิชญา ทองกุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวศศิประภา จิลิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตรา คงโนนกอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวัฒนา ศรีทิญาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา


นางจันทร์สุดา ตั้งการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวณัฐฏ์ชลกร จันต๊ะวงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ