• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยการส่งเสริมการกีฬา อย่างกว้างขวางและทั่วถึงตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ตามประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปางจัดตั้งขึ้นเป็นลําดับที่ 8 ของโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งหมด 11 โรงเรียน

เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2543 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น 65 คน ใน 5 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา เซปักตะกร้อเทเบิลเทนนิส ยิงธนูและว่ายน้ํา โดยมีคําสั่งแต่งตั้ง ให้นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา จังหวัดลําปาง

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กําหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นในหมวด 5 มาตรา 14 โดยกําหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาด้านกีฬานันทนาการและราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กําหนดให้เป็นอํานาจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรา 5 ให้มีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการโดยโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของ กรมพลศึกษาเดิมมาจัดตั้งเป็นสํานักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการและกําหนดให้มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ของประชาชน ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจากเดิมสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนสังกัดเป็นสังกัด สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี พ.ศ. 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสังกัด สถาบันการพลศึกษาตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2552 ตามคําสั่งสภาสถาบันการพลศึกษาที่ 22/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ได้มีคําสั่ง แต่งตั้งให้นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 - วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)

ปี พ.ศ. 2558 สถาบันการพลศึกษา มีคําสั่งที่ 649/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 แต่งตั้งให้ นายทรงเดช ยะจินะวงค์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน กีฬาจังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 17 มกราคม 2559

ปี 2559 สถาบันการพลศึกษา มีคําสั่งที่ 1014/2558 แต่งตั้ง นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559-วันที่ 30 กันยายน 2561 (เกษียณอายุราชการ)

ปี2561 สถาบันการพลศึกษา มีคําสั่งที่ 1344/2561 แต่งตั้ง พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัย ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปางเป็นส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ตามมาตรา 10 ของพระราชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีคําสั่งที่ 725/2564 แต่งตั้ง นายสัมพันธ์ พิริยธํารงกุลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีคําสั่งที่ 961/2565 แต่งตั้ง นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 329 คน (ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2566) เปิดสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬากรีฑา กีฬาจักรยาน กีฬายิงธนู กีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเล่ย์บอล