• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

งานบุคคล

.
รายงานประเมินองค์กรคุณธรรม  [04 เม.ย. 2567]
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม  [04 เม.ย. 2567]
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงานส่งเสริมคุณธรรม  [04 เม.ย. 2567]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [02 เม.ย. 2567]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบ  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศเจตนารมย์ร่วมกับขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรคุณธรรม  [02 เม.ย. 2567]
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [02 เม.ย. 2567]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2567  [02 เม.ย. 2567]